Privacyverklaring

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: With Love by Ferre vzw, Ijzermaalberg 35, 2550 Kontich, BE0643.578.172, hierna “onderneming”.
Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website: www.withlovebyferre.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
Artikel 1 – Algemeen
With Love by Ferre vzw leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
With Love by Ferre vzw stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is With Love by Ferre VZW.
Artikel 2 – Persoonsgegevens
2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
– Zonder registratie: mogelijks uw IP-adres
– Bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
– Bij het stellen van een vraag via de website: naam, voornaam, e-mailadres, tel.nr, adres
– Via cookies
2.2. With Love by Ferre vzw kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:
– door gebruik van cookies (zie onderstaand);
– tijdens uw registratie en gebruik van de Website;
2.3. De Website/shop maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden:
De onderneming zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
– Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van With Love by Ferre vzw om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
– Het u toezenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
– In geval een vraag wordt gesteld: contacteren van de vraagsteller met het oog op het geven van een antwoord
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.
3.2. Doorgifte aan derden:
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van With Love by Ferre vzw, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien With Love by Ferre vzw failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van With Love by Ferre vzw geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
With Love by Ferre vzw zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat With Love by Ferre vzw uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
With Love by Ferre vzw zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
3.3.  Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat With Love by Ferre vzw uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. With Love by Ferre vzw zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
Artikel 4 – Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de With Love by Ferre vzw en u.
Artikel 5 – Uw rechten
5.1.  Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
5.2.  Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan With Love by Ferre vzw. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn.  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
5.3.  Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
5.4.  Recht van vrije gegevensoverdracht:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
5.5.  Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
5.6.  Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@withlovebyferre.com of per post naar With Love by Ferre vzw, Ijzermaalberg 35, 2550 Kontich.
5.7.  Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
5.8.  Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.
Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan With Love by Ferre vzw aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
Artikel 7 – Toegang door derden
Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en medewerkers.
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie
Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Artikel 9 – Cookies
9.1. Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van With Love by Ferre vzw en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.
9.2. Waarom gebruiken we cookies?
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
9.3. Soorten cookies:
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
Onze website gebruikt uitsluitend volgende cookies:
Functionele cookies

Naam Vervaltermijn Inhoud Doel
cookieconsent_dismissed Deze cookie heeft geen vervaldatum. “yes” bij acceptatie
“no” bij weigering
Deze cookie vertelt de site dat je hebt geaccepteerd dat er cookies gebruikt worden en voorkomt het tonen van de cookie-informatieboodschap bij jouw volgende bezoeken.
PHPSESSID Deze cookie wordt verwijderd bij het afsluiten van de browser. Unieke PHP ID Deze sessie cookie wordt standaard door PHP gebruikt bij de communicatie tussen de webserver en de browser. Elke bezoeker krijgt van PHP een unieke en automatische ID.
PHP is een programmeertaal die gebruikt wordt bij de communicatie tussen jouw browser en de webserver waar deze website op gepubliceerd is. Zonder deze communicatie kan je de website niet lezen.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (third party cookies) (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies
9.4.  Uw toestemming:
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.
U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.
U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@withlovebyferre.com, per post naar With Love by Ferre vzw, Ijzermaalberg 35, 2550 Kontich.