ALGEMENE VOORWAARDEN

Maatschappelijk gegevens van WITH LOVE BY FERRE VZW
KBO nr
: 0643.578.172
ADRES: Ijzermaalberg 35, 2550 Kontich

Voor contactname: info@withloveyferre.com

Inleidende bepaling

De rechtsverhouding tussen WITH LOVE BY FERRE vzw, met maatschappelijke zetel te Ijzermaalberg 35, 2550 Kontich, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 643.578.172 en eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de Website (“de Koper”) wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, geldig vanaf 20/02/2020 – versie 001. Alle andere voorwaarden of aanpassingen van onderhavige Voorwaarden zijn slechts van toepassing wanneer deze schriftelijk door WITH LOVE BY FERRE vzw  zijn goedgekeurd.

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot de WITH LOVE BY FERRE website en webshop kan u zich per mail richten aan info@withlovebyferre.com.

Door het plaatsen van een bestelling op de website bevestigt de Koper uitdrukkelijk de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard.

WITH LOVE BY FERRE behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“With Love by Ferre Webshop”: de webshop van WITH LOVE BY FERRE vzw waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.
“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website “With Love by Ferre”.
“Bestelling”: sluiting van een verkoopovereenkomst tussen WITH LOVE BY FERRE en de klant van de internetwinkel “With Love by Ferre” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op de website “With Love by Ferre”.
“Producten”: alle goederen aangeboden door WITH LOVE BY FERRE via de website die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en WITH LOVE BY FERRE komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van WITH LOVE BY FERRE hiervoor als een vermoeden van bewijs.

WITH LOVE BY FERRE behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
– bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,o.a. veelvuldig goederen bestellen en retourneren zonder effectieve aankoop.
– bij overmacht o.a brand, natuurrampen

In deze gevallen zal WITH LOVE BY FERRE aan de klant laten weten dat de bestelling wordt geweigerd.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant.

WITH LOVE BY FERRE behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.  

Betaling

Online betalingen gebeuren via CCV Pay, waar de klant kan kiezen te betalen met een Maestro, Visa- of Mastercard. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en CCV Pay.

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing.

Levering en leveringstijd

WITH LOVE BY FERRE streeft ernaar bestellingen binnen 48 uren te verzenden.


Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort WITH LOVE BY FERRE binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die WITH LOVE BY FERRE van de klant doorgekregen heeft.

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert WITH LOVE BY FERRE de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort WITH LOVE BY FERRE binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die WITH LOVE BY FERRE heeft doorgekregen van de klant.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. WITH LOVE BY FERRE kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Verzendkosten

Voor bestellingen met leveradres in België :
betaalt de klant € 4,99  verzendkosten 

Voor bestellingen met leveradres Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland:
betaalt de klant € 10,00 verzendkosten

Voor bestellingen met leveradres in de rest van Europa: € 20,00

Verzendingen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van WITH LOVE BY FERRE.

Verzaking/Retour

Een klant kan, binnen de 7 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

In dit geval vragen wij u om de producten terug te sturen met het retourdocument binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet vuil en niet is gebruikt, alle etiketten nog aan de goederen bevestigd zijn, de verpakking intact is en alle eventuele toebehoren meegestuurd wordt. Na ontvangst controleren wij het product op beschadigingen en of het niet gebruikt is (gebruikte of beschadigde artikelen worden niet terugbetaald) en nemen we de retourzending in behandeling. Het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt WITH LOVE BY FERRE  binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:
WITH LOVE BY FERRE
Ijzermaalberg 35, 2550 Kontich
Belgie

Garantie op fabricagefouten

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug. 

Wij vragen u deze onregelmatigheid binnen de 30 dagen te melden.

Privacy (Zie addendum)

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. 

Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.

U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@withlovebyferre.com met uw vraag tot wijziging of schrapping.

Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de WITH LOVE BY FERRE is copyright van toepassing.
Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van WITH LOVE BY FERRE vzw.

Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en WITH LOVE BY FERRE vzw zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen.

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en WITH LOVE BY FERRE vzw zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link : http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.